Dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 01.01.2021 r.

STRONA DLA KONSUMENTÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW QUASI – KONSUMENTÓW INFORMACJE OGÓLNE

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY – ZWROT TOWARU

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Camavo na adres: Camavo Wojciech Filipiak, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 62-090 Rogierówko, lub camavo@camavo.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Odstąpienie od umowy”, Sprzedawca prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór formularza) jednak nie jest to obowiązkowe. Jeśli Klient zamierza odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w charakterze Przedsiębiorcy quasi – Konsumenta, nie korzystając ze wzoru ww. formularza odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o tym, że odstępuje od umowy sprzedaży jako Przedsiębiorca quasi – Konsument w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, np. pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznego formularza zwrotów dostępnego za pośrednictwem Konta w Sklepie internetowym, w zakładce „Informacje – Pliki do pobrania”.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: Camavo Wojciech Filipiak, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 62-090 Rogierówko.

8. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 50 PLN (w tym podatek VAT). Więcej informacji na temat kosztów zwrotu rzeczy w przypadku, gdy ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą można znaleźć w zakładce „Odstąpienie od umowy” na stronie Sklepu internetowego. Koszty transportu takich przesyłek są wypadkową ich wagi, rozmiaru oraz odległości pomiędzy miejscem nadania i miejscem dostawy.

9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

Chcesz coś zwrócić ? Zrób to tak!

Zaloguj się na swoim Koncie. Wejdź w zakładkę „Moje konto”, następnie kliknij przycisk „HISTORIA I SZCZEGÓŁY ZAMÓWIEŃ”.

Otwórz zamówienie z którego chcesz dokonać zwrotu.

Zaznacz produkty które chcesz zwrócić oraz ilość zwracanego towaru

Po względnym uzupełnieniu formularza – kliknij przycisk „ŻADANIE ZWROTU”.

Na twój adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia zwrotu wraz instrukcją dalszego postępowania.

Wydrukuj „Oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży”.

Włóż zwracany artykuł wraz z formularzem zwrotu do kartonu przeznaczonego do wysyłki i dobrze go zaklej.

Nadaj przesyłkę na własny koszt pocztą, kurierem lub dostarcz zwracany towar osobiście na adres: Camavo Wojciech Filipiak, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 62-090 Rogierówko.

Pieniądze zostaną Państwu zwrócone w ten sam sposób, w jaki Państwo zapłacili za towar. Z uwagi na łatwość i szybkość dokonania zwrotu pieniędzy, sugerujemy Państwu podanie w formularzu reklamacji nr konta bankowego, na który Sprzedawca wpłaci należną Państwu kwotę.

W przypadku, gdy nie zechcą Państwo skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu udostępnionego na stronie camavo.pl/sklep mogą Państwo odstąpić od umowy sprzedaży przesyłając na własny koszt np. w formie pisemnej oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży wraz ze zwracanym towarem na adres:

Camavo Wojciech Filipiak, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 62-090 Rogierówko.