OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw (zwane dalej OWS) obowiązują przy realizacji umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Camavo Wojciech Filipiak zwanym dalej Sprzedającym, a Kontrahentami Sprzedającego [dalej: Klient].

1.2 Niniejsze OWS ma zastosowanie wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.

1.3 Poniższe warunki mogą ulec zmianie, wszelkie aktualizacje będą dostępne na stronie internetowej Sprzedającego.

§2

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

2.1 Pełna lista produktów oferowanych przez Sprzedającego znajduje się w aktualnie obowiązującym cenniku dostępnym na stronach internetowych: www.camavo.pl www.camavo.eu, www.listewka.pl, www.listewki.pl, www.profilbudowlany.pl, www.listwabudowana.pl, a także na stronach internetowych będących ich kontynuacją lub uzupełnieniem.

2.2 Zamówienia na produkty Sprzedającego przyjmowane są w formie pisemnej bądź elektronicznej i realizowane są zgodnie z warunkami handlowymi uzgodnionymi w porozumieniu ze Sprzedającym. W przypadku zamówień nie przekraczających kwoty 1.000 zł netto dopuszcza się możliwość składania zamówień telefonicznie z wyłączeniem produktów produkowanych pod specjalne zamówienie i dostaw realizowanych poza siedzibę Klienta). Telefon i faks Działu Obsługi Klienta (DOK) 607 202 527 , e-mail camavo@camavo.pl.

Pisemne zamówienie powinno zawierać:

 • pełną nazwę, adres oraz NIP zamawiającego;
 • asortyment, ilość, jednostkę miary;
 • preferowaną datę dostawy;
 • miejsce dostawy (nazwę i adres, kod pocztowy Odbiorcy);
 • czytelny podpis osoby upoważnionej przez Klienta do składania zamówień;
 • w przypadku gdy adres dostawy jest inny niż adres siedziby Klienta, należy dodatkowo podać imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do odbioru towaru;
 • w przypadku odbioru własnego należy dodatkowo podać nr rejestracyjny samochodu i naczepy, dane kierowcy (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, nr kontaktowy).

2.3 Jeżeli dostawa w terminie zaproponowanym przez Klienta nie jest możliwa, DOK wskaże najbliższy możliwy termin jego realizacji. Jeżeli w ciągu 1 dnia roboczego Klient nie wyrazi sprzeciwu, termin ten dla stron jest wiążący.

2.4 W przypadku podania przez Klienta błędnego adresu miejsca dostawy, daty, ilości i niewłaściwego asortymentu. Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego kosztami transportu wynikającymi z pomyłki.

2.5 Zmiana w zamówieniach lub ich anulowanie wymaga formy pisemnej i może być dokonana nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

2.6 Wprowadzenie korekty w zamówieniu może spowodować zmiany w terminie realizacji.

2.7 Dokumenty dostawy (takie jaki list przewozowy i dokument WZ) dostarczane są Klientowi, bądź wskazanemu w zamówieniu Odbiorcy wraz z dostawą. Faktura wysyłana jest do siedziby Klienta listownie lub elektronicznie.

 §3

DOSTAWY

3.1 Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru, pokrycia kosztów załadunku i transportu do miejsca przeznaczenia zawartego w zamówieniu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3.2 Kosztami transportu za zamówienia złożone poniżej minimum logistycznego, o którym mowa w ust. 3.1 powyżej, jest obciążany Klient. Ich wysokość będzie zgodna z cennikiem.

3.3 Rozładunek towaru musi zostać zakończony w ciągu max 3 godzin od chwili przyjazdu do miejsca przeznaczenia, jeśli samochód przyjechał w uzgodnionym dniu w godzinach od 8:00 do 16:00. Wyjątkiem są dostawy realizowane za pośrednictwem firm kurierskich – czas rozładunku 30 minut.

3.4 Koszty ewentualnego przestoju środków transportowych związane z odbiorem i rozładunkiem ponosi Klient.

3.5 Kierowca ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku w przypadku, gdy istnieje możliwość uszkodzenia pojazdu albo wyrządzenia szkody. W przypadku braku możliwości rozładunku w miejscu dostawy, towar zostanie przewieziony na koszt Klienta do wskazanego przez niego miejsca rozładunku.

§4

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

4.1 Termin realizacji mierzony jest w dniach roboczych.

 • Zamówienia do wartości 500PLN/netto – 3
 • Pozostałe zamówienia – 5
 • w zależności od miejsca dostawy przy czym zamówienia złożone po godzinie 12:00 będą realizowane licząc od dnia następnego

4.2 Sprzedający zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia po pisemnym poinformowaniu Zamawiającego

§5

REKLAMACJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI W DOSTAWIE

5.1 Klient lub Odbiorca mają obowiązek potwierdzenia odbioru dostarczonych Produktów oraz ich stanu niezwłocznie po otrzymaniu. Wszelkie niezgodności bądź uszkodzenia muszą być potwierdzone przy odbiorze towaru, wpisem do dokumentów dostawy (takich jak list przewozowy, WZ).

W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych i/lub uszkodzenia towaru podczas transportu, wpis w dokumentach dostawy musi zawierać :

 • rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem, a dokumentacją,
 • czytelny podpis kierowcy i osoby odbierającej towar.

5.2 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub uszkodzone produkty, jeżeli powyższy fakt nie zostanie zgłoszony pisemnie do DOK w ciągu 2 dni od daty odbioru dostawy lub gdy zgłoszenie zostanie sporządzone niezgodnie z pkt. 5.1.

5.3 W przypadku strat powstałych w wyniku uszkodzeń podczas rozładunku Produktów, a także niewłaściwego ich przechowywania Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Awizacja zmiany cennika następuje z 90 dniowym wyprzedzeniem.

6.2 Ogólne Warunki Sprzedaży określają zakupy Klientów o ile nie są określone w odrębnej Umowie Handlowej.

6.3 Sprzedający może być zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania zamówienia jeżeli było to następstwem zdarzenia siły wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są takie zdarzenia losowe, których nikt nie jest w stanie przewidzieć i które są niezależne od działalności Sprzedającego.

Do zdarzeń losowych w szczególności zalicza się: walki wewnętrzne lub strajk generalny w kraju, blokada pasów lub przejść granicznych, zakaz importu lub eksportu, epidemie, pożar, susza, powódź, trzęsienie ziemi lub inne podobne okoliczności.

6.4 Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Ewentualne spory będą rozstrzygane w oparciu o prawo polskie.

6.5 Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw zostają wprowadzone od dnia 20.02.2019 r. i obowiązują do momentu ogłoszenia ich aktualizacji.